Direct naar de content

Bekendmakingen 1 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, ter inzage ontwerpbesluit omgevingsvergunning, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, evenementenvergunning, standplaatsvergunning, ingebruikname gemeentegrond, ontheffing geluidhinder, verkoopvergunning voor vuurwerk, melding kappen vergunningvrije bomen, melding gebruik spandoeklocaties, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, verleend, dan wel in procedure zijn.